Food Welcome 1

Malësia

Meat Industry

SH.P.K. Malesia eshte themeluar ne vitin 1993 ka 22 vjet përvoj ne industrin përpunuse te mishit, aktivitet kryesor ka therrjen dhe perpunimin e mishit. Kapacitet aktuale për therrje dhe ato përpunuese te kompanisë jane: 2500 kg mish te freskët, nga kjo sasi 1000 kg shkon në shitje si mish i freskët dhe 1500 kg te tjera shkojnë në përpunim të mishit si ; pleskavicë , virshlle, suxhuk, proshutë ose te shperndara ne sasi sipas llojit : pleskavicë 490 kg , Qofte 200 kg, suxhuk 330 kg, virshlle 340 kg, proshutë 140 kg. Ne kete kompani aktualisht janë të punësuar 17 puntorë, prej të cilëve 2 me detyra ekzekutive, 4 ne përpunim te mishit, 4 ne sektorin e therrjes, 2 vozitesa – shperndares te mishit, 2 shitesa te mishit, 1 agjent tregtar, 1 kontabilist dhe 1 rojtarë.Pervoja e gjate ne treg e therrtores e benë edhe më të fuqishme në aspektin menaxhues.
SHPK “Malësia”, tani ka krijuar hapësirë të mjaftueshme për zhvillimin e veprimtarisë së saj, duke u referuar në ndërtimin e objektit të ri me sipërfaqe 1300m2, i cili përmbush të gjitha kushtet për ushtrimin e kësaj veprimtarie me theks të veçantë në lëmine e therrjes së kafshëve të trasha dhe të imëta.